Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε

αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει,

δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και

τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο.


Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτησή σας διαγράφονται οριστικά και

δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιονδήποτε.

Με την υποβολή υλικού στο server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει

στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.